Općinsko vijeće

Odgovornosti i dužnosti općinskog vijeća

Općinsko vijeće Donji Vakuf je predstavničko tijelo građana općine Donji Vakuf koje donosi općinske propise i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, iz samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
3. donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;
4. utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;
5. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
6. donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;
7. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
8. učestvuje u postupku donošenja Odluke o raspolaganju prirodnim resursima Općine i davanja saglasnosti na koncesije za korištenje prirodnih resursa Općine, u skladu sa zakonom;
9. donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;
10. donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljiša;
11. donosi plan korištenja javnih površina;
12. donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
13. donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge saradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
14. donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
15. donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
16. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
17. bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;
18. osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;
19. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
20. osniva stručnu službu Općinskog vijeća;
21. osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;
22. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
23. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;
24. razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika;
25. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;
26. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;
27. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;
28. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;
29. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
30. donosi poslovnik o svome radu;
31. donosi plan odbrane Općine i svoj plan odbrane;
32. utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:
a) Općinskog načelnika,
b) državne službenike i namještenike u Jedinstvenom općinskom organu uprave i Stručnoj službi Općinskog vijeća,
c) općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca i
d) državne službenike i namještenike u Općinskom pravobranilaštvu;
33. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Broj članova Općinskog vijeća utvrđen je Statutom, u skladu sa ustavom Kantona, zavisno od broja stanovnika Općine. Općinsko Vijeće Donji Vakuf ima 21 (dvadesetjedan ) vijećnika. Mandat članova Općinskog vijeća traje 4 (četiri) godine. Općinsko Vijeće ima predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, koje bira vijeće iz reda svojih članova, po postupku utvrđenom u Poslovniku u radu Vijeća. Izbori za Općinsko vijeće Donji Vakuf održani su 2016 godini i ostvareni su sljedeći rezultati: Stranka demokratske akcije (SDA) 6 mandata, Socijal demokratska partija (SDP) 5 mandata, Stranka za bolju budućnost (SBB BiH) 4 mandata, Liberalno demokratska stranka (LDS) 2 mandata, Demokratska fronta (DF) 2 mandata, Stranka za BiH (SBiH) 1 mandat, Nacionalne manjine 1 mandat. Predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf je Naser Rujanac a zamjenik predsjedavajućeg Rasim Žuljko.

Predsjedavajući Općinskog vijeća

- predstavlja Vijeće,
- učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicama Vijeća,
- inicira razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća,
- stara se o realizaciji Programa rada Vijeća,
- stara se o primjeni Poslovnika Vijeća,
- vodi brigu o odnosima i saradnji Vijeća sa Općinskim načelnikom, Općinskom upravom i institucijama koja imaju javna ovlaštenja,
- potpisuje akta koja donosi Vijeće,
- naredbodavac u oblasti financijsko-materijalnog poslovanja Vijeća,
- potpisuje naloge za službena putovanja vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg, sekretaru Vijeća, kao i nalog načelniku za službena putovanja u inostranstvo,
- koristi reprezentaciju u mjesečnom iznosu predviđenom posebnom odlukom Općinskog vijeća,
- raspolaže sa pravom na službeni mobitel sa ograničenom mjesečnom potrošnjom utvrđenom odlukom Općinskog vijeća,
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

Zamjenik predsjedavajućeg vijeća zamjenjuje predsjedavajućeg vijeća kada je on spriječen u obavljanju svojih poslova. Općinsko vijeće u skladu sa Statutom Općine Donji Vakuf, ima stalna i privremena radna tijela. Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju nacrte, prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća Donji Vakuf su:

- Komisija za Statut i propise;
- Komisija za predstavke i praćenje primjene Etičkog kodeksa;
- Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;
- Komisija za izbor i priznanja;
- Komisija za ekonomsko - finansijske poslove;
- Komisija za pitanja branilaca.