Komisije Vijeća

KOMISIJA ZA IZBOR I PRIZNANJA

 1. SMAJIĆ HUSMIR - predsjednik komisije,
 2. MAGRDŽIJA HAMID– član,
 3. OMERAGIĆ MEHINA– član, 
 4. DUGONJA DARMIN - član , 
 5.  ŠVAGO DENIS - član , 
 6. ŽULJKO RASIM – član
 7. SELMAN ALMIN – član

Komisija za izbor i priznanja, sastoji se od po jednog predstavnika svake političke stranke predstavnika samostalnih vijećnika i predstavnika nezavisnih vijećnika zastupljenih u Vijeću i  razmatra pitanja koja se odnose na:

 • vođenje kandidacionog postupka;
 • utvrđivanje prijedloga za izbore, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Vijeća;
 • razmatra prijedloge za dodjelu općinskih priznanja i u skladu sa utvrđenim kriterijima predlaže Općinskom vijeću kandidate za dodjelu priznanja;
 • vrši druge poslove iz nadležnosti Općinskog vijeća u vezi sa izborom i priznanjima;
 • predlaganje Općinskom vijeću kriterija za izbor radnih tijela i provođenje postupka izbora radnih tijela;
 • u saradnji sa JU Dom kulture, provodi aktivnosti na obilježavanju značajnih datuma koji se obilježavaju u organizaciji Općine Donji Vakuf;
 • predlaganje općinskom vijeću kriterija za izbor članova radnih tijela i provođenje postupka izbora članova;
 • u suradnji sa JU Dom kulture, sprovodi aktivnosti na obilježavanju značajnih datuma koji se obilježavaju u organizaciji Općine Donji Vakuf.

 KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE           

 1. IDRIZOVIĆ AMILA .-predsjednik
 2. SULTANOVIĆ ĐEMIL - član
 3. ELKAZ FAHIRA - član                
 4. ŠUTKOVIĆ DALILA - član
 5. OPARDIJA ADNAN - .član

Komisija za Statut i propise broji 5 ( pet) članova i ima slijedeće zadatke :

 • prati provođenje Statuta;
 • razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune

Statuta;

 • ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta;
 • provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna Statuta te obavještava Vijeće o

rezultatima javne rasprave;

 • priprema tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu

njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i pravnim sistemom kao i u pogledu nomotehničke obrade, te Vijeću podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu;

 • utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća;
 • utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi

Vijeće;

 • vrši druge poslove koje joj povjeri Vijeće.

 KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA

 1. ZAHIROVIĆ ALDIN – predsjednik komisije;
 2. JUGO JASMINA – član ;
 3. TALAM ADIS – član.

Komisija za  predstavke i praćenje primjene etičkog kodeksa broji 3 (tri ) člana i razmatra pitanja koja se odnose na:

 • razmatra prigovore, predstavke i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Vijeću;
 • razmatra, analizira i proučava probleme kojima se pokreće pitanje odgovornosti javnih dužnosnika koje imenuje ili potvrđuje Vijeće;
 • daje mišljenje o podnesenim prigovorima, predstavkama i prijedlozima;
 • prati primjenu Etičkog kodeksa izabranih predstavnika vlasti Općine Donji Vakuf;
 • vrši druge poslove koje joj povjeri Vijeće.

 KOMISIJA ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE

 1. SELIMOVIĆ MIDHAT – predsjednik komisije;
 2. ELKAZ MERSIHA – član;
 3. OMERAGIĆ EJUB – član

Komisija za ekonomsko - finansijske poslove broji 3 (tri ) člana i ima slijedeće zadatke:

 • razmatra prijedlog budžeta Općine Donji Vakuf i daje mišljenje Općinskom vijeću;
 • prati izvršenje odobrenog budžeta općine;
 • prati provođenje propisa Vijeća u oblasti privrede i finansija te daje prijedloge za

 unapređenje odnosa u ovim oblastima;

 • razmatra izvještaje o poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač

Općina;

 • podnosi Vijeću prijedloge mjera ekonomske politike i prijedloge programa razvoja u

pojedinim oblastima;

 • prati ostvarenje programa strateškog plana razvoja općine, procjenjuje ostvarenje i

predlaže mjere za reviziju strategije razvoja;

 • priprema i utvrđuje prijedloge akata kojima se uređuju naknade i druga prava vijećnika,

 radnih tijela Vijeća i drugih zvaničnika  koje bira ili imenuje Vijeće;

 • obavlja i druge poslove koji se tiču privrede i ekonomsko-finansijskih poslova.

KOMISIJA  ZA LJUDSKA PRAVA ,MLADE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

 1. DERVIŠIĆ AJDINA – predsjednik komisije;
 2. ZAHIROVIĆ HASNIJA – član;
 3. ORAHOVČIĆ ARMIN - član.

         Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova broji 3 (tri ) člana i razmatra pitanja koja se odnose na:

 • osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju zaštitu;
 • peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnosioca i Vijeće o usvojenim odlukama;
 • ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava mladih;
 • organizovanje mladih i stvaranje uslova za njihove afirmisanje u svim oblastima života i rada;
 • ravnopravnosti spolova, posebno u vezi sa unapređenjem statusa žena;
 • razmatranje predloženih odluka i drugih akata sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena;
 • vrši i druge poslove koje joj povjeri Vijeće.

KOMISIJA ZA PITANJE BRANILACA 

 1. SOLE FADIL - predsjednik komisije,
 2. KORUGIĆ ZAHID – član,
 3. MEHMEDOVIĆ HASIB – član, 
 4. MELIĆ MUSTAFA - član , 
 5. KATKIĆ AMEL  - član , 
 6. SELMAN MIHRET - član
 7. UGARAK ZEKIR - član

Komisija za pitanja boraca sačinjena je od po jednog predstavnika svih političkih stranaka koje participiraju u Vijeću i imaju slijedeće zadatke

 • razmatra prijedloge načelnika i nadležne službe za BiZ koji se odnose na pitanje

branilaca, ratnih vojnih invalida te porodica šehida i poginulih boraca;

 • razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju u oblasti braniteljsko-invalidske

zaštite te daje Vijeću svoje mišljenje i stavove o njima;

 • razmatra nacrte i prijedloge propisa iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u

općini te daje Vijeću svoje mišljenje i stavove o njima;

 • prati stanje u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite te upozorava Vijeće, načelnika i

nadležnu službu  na pojave i probleme u toj oblasti;

 • prati primjenjivanje propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za

korisnike braniteljsko-invalidske zaštite te obavještava Vijeće o povredama propisa i postupcima pojedinih tijela u primjeni tih propisa;

 • obavlja druge poslove iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

KOMISIJA ZA PROCJENU PROMETNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U SASTAVU:

 1.  MEMIŠ MIRZA – predsjednik
 2.  ĐULOVIĆ EMINA - član
 3.  SULTANOVIĆ AIDA - član
 1. OMERAGIĆ MEHINA – zamjenik predsjednika
 2. ZAHIROVIĆ NERMINA - zamjenik
 3. ĐULOVIĆ MUJESIRA – zamjenik