Stručna služba općinskog vijeća i općinskog načelnika

hamidaasisSekretar vijeća : Ašiš Hamida dipl. pravnik tel. 030/509-603

- podaci o općinskom vijeću i vijećnicima

- propisi općinskog vijeća

- akti općinskog vijeća;

- podaci o sastavu i radu Komisija općinskog vijeća;

- podaci o Izbornoj komisiji Općine;

- podaci i rješenja iz personalnih dosjea zaposlenih u organima uprave;

- podaci o normativnim aktima o unutrašnjoj organizaciji organa i službi, sistematizaciji,plaćama  i radnim odnosima

- program rada općinskog vijeća;

- poslovnik o radu općinskog vijeća;

- propisi općinskog načelnika (Pravilnici, uputstva, naredbe);

- akti općinskog načelnika (odluke, rješenja, zaključci, naredbe i dr.)