Civilna zaštita

Pored podataka i aktivnosti navedenih u sklopu Službe za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu, vrši i slijedeće poslove:

 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području općine,
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,
 • Priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
 • Organizuje, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • Organizuje obuku štabova, službi i jedinica civilne zaštite.
 • Predlaže popunu ljudstvom općinkog štaba CZ-e, službi CZ-e, jedinica CZ-e i određuje povjerenike CZ-e,
 • Obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,
 • Obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti općine, prikupljanju i uništavanju NUS-a,
 • Ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja
 • Sarađuje sa kantonalnom upravom civilne zaštite,
 • Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost civilne zaštite.

Civilna zaštita općine Donji vakuf je u sklopu Općinske Službe za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu.

Tel: 030 / 509 608 – Civilna zaštita općine Dponji Vakuf, svakim radnim danom od 8,00 – 15,30

121 – Kantonalni operativni centar civilne zaštite,
122 – Policijska stanica Donji Vakuf
123 – Vatrogasna jedinica Donji Vakuf
124 – Don zdravlja Donji Vakuf

revidirana donji vakuf 80 70 Kopiraj

revidirana donji vakuf A3 Kopiraj