O Općini Donji Vakuf

Geografski položaj općine Donji Vakuf

Općina Donji Vakuf smještena je u gornjem toku rijeke Vrbas, u centralnom djelu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, a pripada Srednjobosanskom kantonu. Nalazi se na raskrsnici magistralnih puteva Travnik - Donji Vakuf - Jajce i Travnik - Donji Vakuf - Bugojno (magistralni putevi M-5 i M-16). Dužina granice je 93 kilometra, a graniči se sa općinama Jajce, Šipovo, Kupres, Novi Travnik i Travnik.

Veličina općine i struktura stanovništva

Površina općine Donji Vakuf je 323,7 kilometara kvadratnih. Podjeljena je na 13 mjesnih zajednica sa 64 naseljena mjesta.

Prema popisu stanovništva iz 1991.godine Donji Vakuf je imao 24.544 stanovnika, od čega 13.509 (ili 55%) Bošnjaka, 9.533 (ili 39%) Srba, 593 (ili 2,7%) Hrvata i 820 (3.3%) Ostalih. Minuli rat je sa sobom donio značajne demografske promjene u odnosu na posljednji popis stanovništva. Trenutne procjene broja stanovnika ukazuju da u Donjem Vakufu živi 14.167 stanovnik, od čega je 14.000 (ili 98,9%) Bošnjaka, 84 (ili 0,6%) Hrvata, 79 (ili 0,5%) Srba i 4 Ostalih.

Reljef općine Donji Vakuf

Najveći dio područja općine Donji Vakuf je izrazito brdsko-planinsko. Ravničarsko područje (od 450 do 550 m.n.v.) obuhvata oko 7% teritorije, a brdsko-planinsko (od 55 do 1 000 m.n. v.) obuhvata oko 65% teritorije. Na teritorij i općine i bližoj okolini nalazi se nekoliko planina čiji vrhovi prelaze preko 1000 metara nadmorske visine (m.n.v.), a to su: Komar, Radalj, Kalin, Radovan, Vranica, Crni Vrh, Velika Šuljaga, Velika Plazenica, Čučkovine, Dekale, Kriva Jelika i Ravna Gora.

Hidrografija

Općinu Donji Vakuf obuhvata sliv rijeke Vrbasa koja teritoriju općine djeli na dva skoro jednaka djela, a okomito na tok ulijevaju se: Ćehajićka rijeka, potok Volušnica, Prusačka rijeka, Oboračka rijeka, rijeka Semešnica, Sandžački potok, Babin potok i Sokolinski potok sa svim njihovim pritokama. Sve rjeke i potoci na teritoriji općine koje se uljevaju u Vrbas teku uskim i strmim dolinama,sve ih karakteriše slaba propustnost površinskog sloja terena, a korita su im plitka i neuredžena tako da u periodu obilnih kišnih padavina i naglog topljenja snijega, dolazi do izlijevanja vode iz njeneih korita.

Klima i seizmički uslovi

Klima na području općine Donji Vakuf je kontinentalno – planinska. Tokom godine temperatura se kreće od 25 stepeni C do +35 stepeni C, sa izraženim godišnjim dobima. Najobilnije kišne padavine su u proljetnim i jesenjim mjesecima i prema zvaničnim podacima kreću se od 900 litara do 950 litara na jedan metar kvadratni. Obilnije sniježne padavine javljaju se u zimskim mjesecima i obrazuju sniježni pokrivač od 30 do 50 centimetara, a u predjelima iznad 1000 metara nadmorske visine sniježni nanosi dostižu visinu i do 200 centimetara i zadržavaju se i do tri mjeseca. Općina Donji Vakuf nalazi se na trusnom području mediteranske seizmičke zone, a pripada joj sedma kategorija ugroženosti od zemljotresa. U prethodnom razdoblju, na ovom području nisu registrovani potresi jači od šest stepenimerkalijeve skale.