naslov

iconjavne

iconizborna

Općina Donji Vakuf

Ime Pozicija
Općina Donji Vakuf
Huso Sušić Načelnik Općine
Hamida Ašiš Rukovodilac stručne službe općinskog vijeća i općinskog načelnika, Sekretar vijeća
Nermana Mlinarić Rukovodilac službe za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu
Muhamed Sijamija Rukovodilac službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor
Adis Habib Rukovodioca službe za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove
Izet Balihodžić Viši samostalni referent za obnovu
Jasmina Širbić-Hamzakadić Stručni savjetnik za poslove iz oblasti finansija
Sanel Turbo Stručni savjetnik za boračko-invalidsku zaštitu
Hodžić Sadik Viši stručni saradnik za poslove obrta i građenja
Administrator
Amila Haračić Matičarka
Muratbegović Džemila Matičar
Purivatra Saudin Viši referent za civilnu zaštitu
Terzić Edhem Inspektor za komunalne poslove i lokalni saobračaj
Miralem Adnan
Kosovac Mirsad Stručni savjetnik za oblast civilne zaštite
Balilhodžić Husejin Viši referent za komunalnu oblast
Rejhan Husejin Viši samostalni referent za poslove vijeća, javnih nabavki i informisanje

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.